REGULAMIN SERWISU KONOPNYONLINE.PL
[Wersja z dnia 01.01.2023]

1. Definicje
1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa polskiego;
2
. Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ( t.j. Dz. U. z 08.10.2020r., poz. 1740 z późniejszymi zmianami);
3
. Kontakt – oznacza kanał komunikacji z Usługodawcą we wszystkich sprawach dotyczących Serwisu oraz świadczeń realizowanych przez Usługodawcę, możliwy poprzez korespondencje e-mail na adres: , lub kontakt bezpośredni pod numerem tel.: (+48) 500 108 308 lub (+48) 500 108 408; Najpełniejsza formuła komunikacji oraz aktualne numery i dane osób kontaktowych znajdują się w zakładce Kontakt na stronie internetowej Usługodawcy
4
. Polityka prywatności – dokument uszczegóławiający wskazane w Regulaminie zasady przetwarzania danych osobowych oraz zasady bezpieczeństwa, a także określający zakres i sposób zbierania oraz korzystania przez Usługodawcę z informacji zbieranych poprzez wykorzystanie plików „cookies”;
5
. Produkt – produkt dostępny w ofercie Sklepu prowadzonego w ramach Serwisu, dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w przypadku, gdy produkt ten będzie spełniał stosowne warunki, zostanie oznaczony jako „produkt leczniczy”;
6
. Regulamin – niniejszy dokument stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2020r. o świadczeniu usług drogą elektroniczna – dalej zwaną „Ustawą” (t.j. Dz. U. z 03.03.2020r. poz. 344 z późniejszymi zmianami);
7. Reklamacja – oświadczenie Użytkownika wskazujące zastrzeżenia dotyczące Usług;
8
. Serwis – platforma internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem https://www.konopnyonline.pl;
9
. Sklep – funkcjonalność Serwisu, za pomocą której Usługodawca oferuje Użytkownikowi zawarcie Umowy sprzedaży na prezentowane w tej części (zakładce) Serwisu Produkty, przy czym dopiero skuteczne umieszczenie danego Produktu w Koszyku, można poczytać za ofertę ich nabycia w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego  (na warunkach tam wskazanych przez Usługodawcę);
10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta na odległość, pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, za pomocą Serwisu poprzez funkcjonalność Sklepu;
11. Usługi – świadczenia za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w postaci usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy; W przypadku, gdy Serwis umożliwia jedynie dokonywanie sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu a Użytkownik dokonuje jedynie zamówienia Produktu (nie korzysta z innych usług), pomiędzy Stronami dochodzi do zawarcia jedynie Umowy o sprzedaży;
12. Usługodawca – spółka Konopnyonline.pl Sp. z o. o., z siedzibą przy Al. Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000915940, NIP: 5862371487; REGON: 389658850
13. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu, która w imieniu własnym lub osoby prawnej, którą reprezentuje w sposób zgodny z prawem, w ramach dostępnych aktywności przewidzianych w dostępnej wersji Serwisu,
co do zasady Użytkownik działa jako konsument – w charakterze nie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą (jakąkolwiek zarobkową lub zawodową), chyba że wyraźnie wskaże Usługodawcy, iż działa jako przedsiębiorca, tj. w korzysta z Usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, podając dane identyfikujące danego przedsiębiorcę zgodnie z przepisami (pełna nazwa, siedziba, numer NIP, REGON i KRS lub wpis do CEIDG);

2. Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania przez Użytkownika z Serwisu i związany z tym sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności sprzedaż Produktów za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Usługodawcy: https://www.konopnyonline.pl, w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
3. Usługodawca informuje, że korzystanie ze świadczonych przez niego Usług drogą elektroniczną, na zasadach niniejszego Regulaminu nie wiąże się z zagrożeniem poza takim, jakie może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia takich zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
4. Językiem używanym w ramach Serwisu, w tym językiem Umowy sprzedaży oraz używanym w toku komunikacji między Stronami, jest język polski.
5. Korzystanie z Serwisu, w tym dokonywanie zamówień przez Użytkownika, nie wymaga założenia konta użytkownika. 

3. Warunki i zasady korzystania z Serwisu.
1. Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową obsługującą pliki cookies: np. Microsoft Internet Explorer w wersji 7 lub nowsze, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari, wraz z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px.
Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć́;
2. Zabronione jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami, ja również w sposób niezgodny z Regulaminem. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu, treści o charakterze bezprawnym lub naruszające prawa osób trzecich.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia, usunięcia lub ograniczenia funkcjonalności Serwisu (zakresu świadczonej Usługi), w szczególności:
1) w przypadkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
2) w przypadku korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem;
3) w przypadku podejmowania przez Użytkownika działań, które w ocenie Usługodawcy mogą zagrażać lub naruszać prawnie chronione interesy Usługodawcy.
4. O zamiarze zawieszenia, usunięcia lub ograniczenia funkcjonalności Serwisu w związku z dokonywaną konkretną czynnością przez Użytkownika, zostanie on poinformowany wiadomością, przesłaną na wskazany w toku danej czynności z Usługodawcą adres e-mail.
5. Serwis i poszczególne jego elementy tekstowe, graficzne lub jakiekolwiek inne komponenty czy moduły oprogramowania są chronione prawami osób trzecich, w szczególności prawem autorskim. Wszelkie prawa do korzystania z Serwisu, jego elementów i umieszczonej w Serwisie treści, które nie zostały przyznane wyraźnie Użytkownikowi na podstawie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, pozostają zastrzeżone na rzecz Usługodawcy lub podmiotów udzielających Usługodawcy licencji.
6. Serwis umożliwia korzystanie przez wszystkich Użytkowników, z aktualnie dostępnych funkcjonalności Serwisu, w tym w szczególności:
1) poszerzanie wiedzy na temat konopi siewnych i indyjskich, zawartych w nich związków chemicznych i aspektów medycznych z nimi związanych, w szczególności ich wykorzystanie w procesie leczenia lub uśmierzania bólu, terapii medyczną marihuaną lub CBD;
2) składanie zamówień w Sklepie w celu zawarcia Umowy sprzedaży dla dostępnych w Serwisie Produktów;
7. Korzystanie z Serwisu, w tym składanie zamówień na Produkty, możliwe jest przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz ewentualnych awarii i prac konserwacyjnych Serwisu.
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług oraz dostępu do Serwisu w związku z modernizacją lub pracami konserwacyjnymi Serwisu. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług i dostępie do Serwisu nie były uciążliwe dla Użytkowników.
9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług i działaniu Serwisu wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (rozumianą jako nieoczekiwane, zewnętrzne zdarzenie, którego strony nie mogły uniknąć, takie jak np. pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne, epidemie, blackout, akty terroryzmu, wojny, zamieszki).
10. Świadczenie przez Usługodawcę Usług, wymaga zaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu i „Polityki Prywatności”.
11. Umowa o świadczenie Usług (inna niż Umowa sprzedaży) zawierana jest na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana zgodnie z postanowieniami Regulaminu lub znajdującymi zastosowanie przepisami prawa.

4. Zawarcie umowy sprzedaży i jej realizacja.
1. Informacje o Produktach podane w Serwisie, w tym ich opisy, charakterystyka oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Złożenie zamówienia przez Użytkownika oznacza złożenie Usługodawcy oferty zawarcia przez Użytkownika z Usługodawcą Umowy Sprzedaży Produktów objętych zamówieniem, stąd, bez potwierdzenia jego realizacji przez Usługodawcę (o czym mowa poniżej) nie gwarantuje, że do realizacji zamówienia dojdzie. 
3. Całkowita wartość Umowy Sprzedaży w ramach dokonywanego zamówienia zależy od:
1) rodzaju i liczby wybranych Produktów,
2) wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia Produktu do Użytkownika,
3) wybranego przez Użytkownika sposobu płatności,
4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, podawana jest bezpośrednio przed potwierdzeniem przez Użytkownika złożenia zamówienia.
5. W momencie złożenia zamówienia, zostanie przesłane Użytkownikowi potwierdzenie złożenia zamówienia i warunków jego realizacji, na adres e-mail wskazany w procesie dokonywania zamówienia.
6. Po otrzymaniu zamówienia Usługodawca przeprowadzi jego weryfikację pod kątem jego prawidłowości oraz możliwości realizacji. Po przeprowadzeniu weryfikacji zamówienia, Użytkownik otrzyma, w terminie 3 (trzech) Dni roboczych od dnia złożenia zamówienia:
1) potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, lub
2) odmowę przyjęcia zamówienia do realizacji z podaniem przyczyny,
przy czym, w przypadku niezłożenia przez Usługodawcę żadnego oświadczenia wskazanym wyżej terminie uznaje się, że Usługodawca odmówił przyjęcia zamówienia do realizacji.
7. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie przesłane Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika uprzednio wskazany.
8. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie przez Usługodawcę oferty złożonej przez Użytkownika w ramach zamówienia, 
co stanowi zawarcie pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem Umowy sprzedaży na warunkach wynikających z treści zamówienia, a także zobowiązuje Użytkownika do pokrycia określonych w zamówieniu kosztów dostarczenia Produktów do miejsca wskazanego przez Użytkownika w Zamówieniu.
9. Usługodawca nie jest producentem oferowanych Produktów, stąd zastrzega się, iż może odstąpić od Umowy sprzedaży w całości lub w części, w przypadku, gdy:
1) zaistnieją przeszkody w pozyskaniu danego Produktu przez Usługodawcę pomimo braku takich przeszkód na etapie potwierdzania zamówienia wobec Użytkownika;
2) wskutek okoliczności niezależnych od Usługodawcy, znacząco (to jest ponad 50% ceny wskazanej w zamówieniu) wzrosła cena sprzedaży Produktu potwierdzona uprzednio przez Usługodawcę przy zawieraniu Umowy sprzedaży z Użytkownikiem, przy czym prawo odstąpienia będzie wykonane niezwłocznie, tj. nie później 7 dni od dnia zaistnienia ww. okoliczności i powiadomienia o tym Użytkownika.

W przypadku, kiedy przedmiot Umowy sprzedaży jest realizowany częściami, a podstawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży istnieje tylko co do części (określonych Produktów), Usługodawca może odstąpić tylko co do tej części zamówienia. W każdym przypadku Usługodawca poinformuje Użytkownika o wystąpieniu podstawy do odstąpienia, tak co do całości jak i co do części, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o jej wystąpieniu.

Usługodawca przesyła informację o zaistnieniu prawa do odstąpienia, a także  oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w czasie procesu zawierania Umowy Sprzedaży.

W każdym przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, która została uprzednio opłacona przez Użytkownika, Usługodawca dokona zwrotu uiszczonych środków pieniężnych niezwłocznie, nie później niż 5 Dni Roboczych.

10. W sytuacji, w której Użytkownik wybrał opcję płatności „za pobraniem”, Usługodawca ma prawo odstąpić od Umowy w całości, w przypadku niedokonania zapłaty w pełnej wysokości wartości zamówienia, najpóźniej w dniu doręczenia przedmiotu zamówienia przez wybranego przez Usługodawcę dostawcę) pośrednika a w płatnościach przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy. W takiej sytuacji Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu poniesionej szkody, lub utraconych korzyści jakie mogą wyniknąć w związku ze wstrzymaniem dostawy/ brakiem realizacji zamówienia przez Usługodawcę.

5. Ceny i metody płatności.
1. Ceny Produktów wskazane w Sklepie w ramach Serwisu:
1) określone są w złotych polskich (PLN),
2) określone są jako ceny brutto (uwzględniają podatek VAT),
3) nie zawierają kosztów dostarczenia Produktów objętych zamówieniem,
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów w każdym czasie, przy czym zmiana cen Produktów nie odnosi skutku w stosunku do Produktów, co do których Usługodawca zawarł już Umowę sprzedaży przed dniem wejścia w życie zmiany ceny Produktów. Zmiana cen Produktów nie stanowi zmiany Regulaminu.
3. Użytkownik może skorzystać wyłącznie z metody płatności on-line za pośrednictwem operatora 
PayNow (mBank SA) z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000025237), będącego dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 04.05.2020r., poz.794 z późniejszymi zmianami), za pomocą udostępnionego przez tego operatora systemu płatności, zgodnie ze stosowanym przez niego regulaminem świadczenia usług.
4. Użytkownik ma prawo uzyskać potwierdzenie dokonanej płatności w formie rachunku lub faktury, zgodnie z żądaniem wystosowanym do Usługodawcy w toku procesu zawierania Umowy Sprzedaży lub niezwłocznie po jej zawarciu – jednak nie później niż 3 (trzy) Dni robocze po tej dacie i przed dostarczeniem Produktu, w drodze korespondencji e-mail na adres wskazany w Kontakcie.

6. Dostarczenie Produktów
1. Użytkownik może wybrać następujące sposoby dostarczenia Produktów:
1) odbiór osobisty;
2) przesyłka kurierska.
3) paczkomaty / punkt odbioru

2. Z chwilą wydania Produktów będących przedmiotem zamówienia, Użytkownikowi przechodzą na Użytkownika korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu, chyba że inny moment przejścia korzyści i ciężarów wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Dostarczenie Produktów, jest realizowane w Dni robocze w terminie wskazanym przez Usługodawcę.
4. Użytkownik, po otrzymaniu Produktów, zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń podczas odbioru Produktu przez Użytkownika, należy sporządzić w obecności przewoźnika protokół zastrzeżeń, określając uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą u danego przewoźnika.
5. W zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za działania przewoźnika.
6. W zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa Usługodawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności lub niekompletnych danych podanych przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia, a także spowodowanych przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku niedostosowania się do terminu odbioru Produktów wskazanego w Zamówieniu lub określonego przez Usługodawcę.

7. Odstąpienie Użytkownika od Umowy sprzedaży i zwrot
1. W związku z zawarciem Umowy sprzedaży, Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć Produkt wolny od wad i odpowiada wobec Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. (tj. osobą fizyczną, która nabywa Produkt bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową) za wady Produktu, w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego oraz ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 21.02.2021r. poz. 287, z późniejszymi zmianami).
2. Konsumentowi, przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej z Usługodawcą Umowy sprzedaży (na odległość) i dokonania zwrotu Produktu, bez podania przyczyny w termie 14 dni i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta.
3. Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym Regulaminie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
4. Prawo odstąpienia od umowy wykonuje się składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu, które można złożyć z użyciem Formularza odstąpienia:
1) na piśmie, przesłanym na adres: Konopnyonline.pl Sp. z o. o., z siedzibą przy Al. Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia; albo
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
przy czym, do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem 14 dni liczonych od doręczenia Produktu (objęcia w posiadanie Produktu).
5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu.
6. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje w odniesieniu Produktu dostarczonego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Produktu.
7. W związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży, konsument ma obowiązek zwrócić Usługodawcy Produkt (nowy, nieużywany) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Usługodawcy przed upływem tego terminu.
8. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym ewentualne koszty dostawy Produktu do konsumenta. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania z powrotem zwracanego Produktu lub dostarczenia przez konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Jeżeli konsument korzystając z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu  inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
10. W wypadku wykonania prawa do odstąpienia konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu.
11. Jeśli ze względu na swój charakter Produkt nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Usługodawca poinformuje konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej lub bezpośrednio pocztą elektroniczną na wskazany przez konsumenta adres e-mail.
12. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
13. Zwrot Produktu, z uwagi na wykrytą i zgłoszoną wadę Produktu, może także nastąpić  zgodnie z postanowieniami dotyczącymi rękojmi (§ 8 poniżej) lub w trybie reklamacyjnym (w § 10 poniżej), w przypadku, gdy wada dotycząca Produktu została uznana przez Usługodawcę.

8. Niezgodność z Umową sprzedaży Produktu
1. W zakresie Umowy sprzedaży, Usługodawca 
odpowiada wobec Użytkownika (konsumenta lub przedsiębiorcę zawierającego Umowę, w celu nie związanym z prowadzoną działalnością) za brak zgodności Produktu (towaru) z zawartą Umową sprzedaży, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawnione w okresie 2 lat, przy czym Produkt jest zgodny z Umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego:
1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Użytkownikowi/ konsumentowi, i o którym powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który zaakceptował).

2. Z zastrzeżeniem obowiązywania procedury reklamacyjnej, wskazane w § 10 poniżej, jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Użytkownik może:
1) żądać wymiany Produktu lub naprawy, a gdy to nie jest możliwe, albo Usługodawca odmówił wymiany,
2) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Usługodawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad.
3. Usługodawca może dokonać wymiany, gdy Użytkownik żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy Użytkownik żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z Umową, wartość towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Użytkownika powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z Umową.

Przedsiębiorca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Użytkownika o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Usługodawca.
Użytkownik zobowiązany jest udostępnić Usługodawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Usługodawca odbiera od Użytkownika Produkt na swój koszt.
4. Wszelkie zgłoszenia związane z niezgodnością Produktu z Umową sprzedaży lub realizacją Umowy sprzedaży, należy kierować w formie pisemnej do Usługodawcy lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adresy wskazane w Kontakcie.
5. Usługodawca zobowiązuje się ustosunkować się w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania dotyczącego niezgodności Produktu z umową w zakresie Umowy sprzedaży Produktu.

9. Odpowiedzialność.
1. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży, w szczególności zawartej z podmiotem niebędącym konsumentem, zostaje wyłączona, w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Użytkownika zostaje wyłączona, w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
3. W zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, jakakolwiek odpowiedzialność Usługodawcy wynikająca z Umowy sprzedaży czy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika jest ograniczona do wartości ostatnio zrealizowanej Umowy Sprzedaży.
4. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Usługodawcy z tytułu roszczeń osób trzecich wynikających z używania Produktów.

10. Reklamacje w zakresie świadczenia Usług.
1. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez Usługodawcę Usług.
2. Reklamacje w sprawach Usług należy składać Usługodawcy:
1) w formie pisemnej na adres korespondencyjny lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres wskazany w Kontakcie, przy czym za dzień złożenia reklamacji uznaje się dzień wpływu – pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego (najpóźniej w dacie powtórnego awiza przesyłki nie podjętej przez Usługodawcę) lub wiadomości e-mail wysłanej drogą poczty elektronicznej;
2) wskazując dokładnie opis problemu, dane dotyczące Umowy sprzedaży, jeśli dotyczy tego reklamacja, okoliczności i datę jego zaistnienia, a także preferowany przez Użytkownika sposób rozstrzygnięcia zgłoszenia reklamacyjnego;
3) podając adres e-mail lub adres korespondencyjny Użytkownika, z którego Usługodawca może skorzystać zadając dodatkowe pytania lub wnosić o uzupełnienie danych dotyczących okoliczności zgłoszonej reklamacji oraz na który winien doręczyć odpowiedź w kwestii rozpatrzenia reklamacji.
3. Użytkownik zobowiązany jest zgłosić Reklamację najpóźniej w terminie 5 (pięciu) Dni roboczych od dnia wystąpienia nieprawidłowości. Wszelkie reklamacje dotyczące nieprawidłowości, które wystąpiły i nie zostały zgłoszone w tym terminie, mogą nie być rozpatrzone przez Usługodawcę.
4. Reklamacja jest rozpatrywana przez Usługodawcę w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej wniesienia, a jeżeli nie udzielono odpowiedzi na reklamację w tym terminie, uważa się iż Usługodawca reklamację uznał.
5. Usługodawca niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji przedstawia Użytkownikowi swoje stanowisko w sprawie zgłoszonej reklamacji wraz z uzasadnieniem, przesyłając Użytkownikowi odpowiednie oświadczenie na wskazany adres e-mail, lub korespondencyjny, który uprzednio podał, i tylko jeśli Użytkownik wyraźnie zastrzegł, iż oczekuje otrzymania odpowiedzi na piśmie. Odpowiedź na reklamację udzielaną konsumentowi, Usługodawca przekazuje na papierze lub innym trwałym nośniku.

11. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych przekazanych Usługodawcy przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, w szczególności w toku procesu zawierania Umowy Sprzedaży jest Usługodawca.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono niezbędne dla złożenia zamówienia oraz zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży;
3. Usługodawca przetwarza dane osobowe, o których mowa w ust. 1) pkt. 1 wyłącznie w celu realizacji Umowy Sprzedaży i związanych z nią innych obowiązków wskazanych w Regulaminie lub wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
4. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia lub żądania ich usunięcia, a także, w przypadkach przewidzianych prawem, do złożenia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych.
5. Usługodawca może udostępnić przekazane mu dane osobowe podmiotom trzecim, powierzając tym podmiotom ich przetwarzanie wyłącznie dla realizacji celów określonych w punkcie 3 powyżej, a także w przypadkach prawem przewidzianych.
6. Pobierane w toku zawierania lub realizacji Umowy Sprzedaży dane osobowe są przechowywane w ramach plików cookies.
7. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określone są w dokumencie „Polityka Prywatności”.

12. Postanowienia końcowe
1. Aktualny Regulamin jest każdorazowo udostępniony w ramach Serwisu.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym czasie. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony w Serwisie.
3. O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje poprzez komunikat widoczny na stronach Serwisu oraz poprzez przesłanie Użytkownikowi, na adres e-mail wskazany w ramach procesu zawierania Umowy sprzedaży lub innej okoliczności komunikacji z Użytkownikiem w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, wskazując wyraźnie w powiadomienia o zmianie Regulaminu (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF).
4. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla Użytkownika, który nie odstąpi od Umowy Sprzedaży lub nie wypowie umowy o świadczenie Usług przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
5. Termin wejścia w życie zmienionego Regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia Użytkowników o zmianie Regulaminu dokonanego zgodnie z punktem 3 powyżej.
6. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na realizację Umowy Sprzedaży zawartej przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu, a Umowy te realizowane są na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu zawarcia Umowy sprzedaży.
7. Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Zasady wykorzystywania plików cookies zostały określone w dokumencie „Polityka Prywatności”.
8. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz czynności prawnych realizowanych na jego podstawie jest prawo polskie.
9. Spory powstałe między Usługodawcą a Użytkownikiem (niebędącym konsumentem) będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w sposób polubowny, a jeśli nie uda się go rozwiązać w okresie 60 (sześćdziesięciu) dni od jego zaistnienia, rozstrzygać będzie sąd powszechny w Gdyni (właściwy miejscowo i rzeczowo dla miejsca siedziby Usługodawcy).

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu